Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2015

10:58
9173 3b76 500

rusttee:

Restaurant  Bar  Brooklyn  N.Y

10:56
9174 3d0e 500

m-ban:

寒の内。

10:56
9176 78af 500

January 14 2015

10:45

Kun jij iets anders verzinnen voor krimpregio? #help

weblog-olafmolenaar:

image

Volgende week is de 1e denktank Achterhoek sessie op het kantoor van Ulft2020. De centrale vraag is volgende week:

“Hoe kunnen we het beeld van de Achterhoek positiever neerzetten in de wereld?” Nog concreter:
"Kunnen we wat anders verzinnen voor het woord krimpregio?"

Negatieve lading

December 16 2014

13:21
We maken de Genesis mee van een derde wereld
We maken de Genesis mee van een derde wereld, naast de al bestaande bestuurlijke wereld en de echte, alledaagse wereld komt de gedroomde wereld van ondernemende burgers of sociaal ondernemers op (Specht en Sterk, 2014). Die gedroomde wereld gaat niet alleen over idealen, maar ook over beter, innovatiever, spannender, goedkoper en minder bureaucratisch. Ongetwijfeld zal de werkelijkheid weerbarstiger en minder romantisch zijn dan de droom en zullen zich de komende jaren heftige spanningen en tegenstellingen voordoen. Ook is de kans groot dat er een groep mensen die zelfredzaam noch samen redzaam is, moet afhaken. Voor hen is een nieuwe vorm van solidariteit nodig om te voorkomen dat ze helemaal buiten de boot vallen. In het organiseren van die nieuwe vormen van solidariteit is een cruciale rol voor de overheid weggelegd. Samenleving 3.0 wordt niet per se beter of mooier, maar wel beter toegerust voor de eisen die de nieuwe tijd stelt. We komen op een hoger complexiteitsniveau en op een hoger niveau in de evolutie. Er is geen weg terug, ook daarom heeft het weinig zin om de beweging van onderop te problematiseren of stigmatiseren. Het is veel zinniger om het als een uitdaging te zien voor de democratie, zowel op landelijk als lokaal niveau.
Nederland kantelt ondanks of dankzij de scepsis

December 14 2014

10:48

November 28 2014

20:09

November 23 2014

21:50
5000 c681 500

beautifulpicturesofhealthyfood:

These healthy vegetarian potato nachos are packed with veggies and totally delicious!…RECIPE

November 06 2014

22:13

(1) Ben Oude Nijhuis en Joop van Rijn

delen en liken mensen !!!

November 02 2014

09:44

Restaurant het Strand crowdfunding

We hebben in de afgelopen 6 ½ jaar een fijne, vaste klantenkring opgebouwd. Deze mensen verdienen het om in een vernieuwd restaurant te kunnen genieten van de kwaliteit van gerechten die zij van ons gewend zijn. Maar ook nieuwe mensen willen we graag kennis laten maken met onze gerechten in een vernieuwd Restaurant Het Strand.

Ik betrek jullie graag bij dit voor mij zo belangrijk project en daarom heb ik gekozen voor crowdfunding. Hierbij gaat het om een totaalbedrag van minimaal € 25.000,-. Ik vind het een mooie manier van investeren omdat voor ons beiden sprake is van een win-win situatie. Ik licht de opties van investeren hieronder toe. Binnen de verschillende opties wordt onderscheid gemaakt of je een consument bent of een ondernemer.

November 01 2014

23:07

Kortingen zorg forser dan verwacht - Nieuwsuur.nl

De zorgcontracten die gemeenten met zorginstellingen afsluiten, tonen forse bezuinigingen. Veel forser dan verwacht en beloofd. Dat concluderen drie experts die dagelijks betrokken zijn bij de aanbestedingen vanavond in Nieuwsuur. Zorgaanbieders voor dagbesteding, begeleiding en jeugdhulp krijgen volgend jaar veel minder geld, maar moeten wel dezelfde zorg blijven leveren. Dat is onmogelijk aldus de betrokken adviseurs.

October 29 2014

00:26
3039 eb36 500

thedsgnblog:

Character    |    http://charactersf.com

"The selected identity is a custom logotype which extends the two ‘L’s in Wally, a subtle yet playful representation of the way the sensors use the copper wiring in walls to communicate with the Sensor Hub. The color palette and photography art direction is warm and friendly, reinforcing the approachable and humanistic attributes of the brand.Once all of the brand visual elements were defined, Character extended the design language across all consumer touch points, from retail packaging (structure and design), website (UX and visual design), to mobile app (UX and visual design) and  to Wally’s event booth (structure and design)."

Character is a San Francisco-based branding and design agency with a passion for launching, rejuvenating and propelling brands. Their goal is to create lasting and meaningful relationships between their client’s brand and their audience through smart thinking and thoughtful design. They aim to do this by crafting stories that touch people on a personal level, sparking a change in their everyday behavior.

The Design Blog:  facebook  |  twitter  |  pinterest  |  subscribe

October 28 2014

17:20
3501 713f 500

springwise:

Platform lets homeowners donate energy to those who need itFor the new breed of homeowners that use solar and wind technologies to generate their own energy, one bonus is that any energy that isn’t needed to power their home can be sold back to the grid. However, in every community there are those who can’t afford to heat their home in the winter, or even turn their lights on at night. Hoping to connect the two, Gridmates is a peer-to-peer network that lets those with excess energy share it with neighbors in need. READ MORE…

October 27 2014

19:28
4064 195f
19:27
4065 c111 500

b-undt:

elorablue:

Details with Hans Blomquist - Debi Treloar Photography

罪人 + 情人

October 23 2014

10:07
9850 de37 500

Zoń bericht zou iedere gemeenteraad moeten ontvangen …

Betreft: burgeradvies regionale beleidsnotitie Wetwijziging maatregelen WWB(tegenprestatie)

.

Tegenprestatie.

Er zijn vele vormen van onbetaalde arbeid mogelijk. Denk aan vrijwilligerswerk, proefplaatsingen, participatieplaatsen, of het simpelweg verrichten van een vriendendienst

Volgens Wikipedia gelden de volgende definitie voor arbeid:

Onbetaald werk voor derden waarbij geen sprake is van dwang wordt vrijwilligerswerk genoemd. 

Onbetaald werk voor derden waarbij wel sprake is van dwang wordt slavernij of dwangarbeid genoemd. 

Invoeren van de verplichte tegenprestatie heeft meer negatieve gevolgen dan dat er voor inkomenszoekende voordeel kan worden behaald.

Het zou dan ook verstandig zijn van het college om gebruik te maken van de wettelijk vastgestelde 

beleidsruimte en af te zien van invoering van de verplichte tegenprestatie. Het college zou ook voor een win-win situatie kunnen gaan , waarbij het uitgangspunt is dat de inkomenszoekende alle ruimte krijgt om naar vermogen te participeren en voor de geleverde inspanning beloond wordt met als uitgangspunt dat de uitkering op termijn kan worden opgeschort.

Zo zijn er gemeenten die in haar beleidsregels hebben opgenomen dat er niet meer dan 16 uur aan werkzaamheden wordt verricht gedurende 15 weken per jaar.

Veel gelezen opmerking is dat de inkomenszoekende in z’n tegenprestatie de kans op re-integratie in het arbeidsproces vergroot, dit is echter een onjuiste constatering en vaak een wens gedachte, er zijn bij mij geen onderzoeken bekend die deze gedachte ondersteunen.

Wanneer is er dan wel sprake van een tegenprestatie? Als het onbeloonde activiteiten zijn?

De vraag reist hierbij: welk belang heeft een inkomenszoekende om mee te werken aan deze moderne vorm van slavernij en onderdrukking.

Er mag geen sprake zijn van verdringing op de arbeidsmarkt. Dit pleit er dan ook voor om terughoudend te zijn om onbeperkt gratis “vrijwilligers” los te laten op de arbeidsmarkt.

Ook bij Social return dient men terug houdend op te treden, eventuele negatieve gevolgen zoals verdringing op de arbeidsmarkt moeten van te voren goed worden onderzocht. Tijdens een recente uitzending van Altijd Wat Monitor werd dit pijnlijk duidelijk. Gemeenten stellen regelmatig de eis in aanbestedingen om mensen uit de bijstandskaartenbak van de gemeente in dienst te nemen. In de uitzending werd duidelijk dat het zittend personeel er aan de andere kant weer uitrolt. Draaideurbeleid waar niemand bij gebaat is.

Werkzaam heden dienen nuttig te zijn voor een buurt, een wijk, voor de gemeente als geheel of voor de ontwikkeling van de bijstandsgerechtigde zelf. Kortom: investeer in de bijstandsgerechtigde op een dusdanige manier dat deze daar bij gebaat is. Als dit betekent dat iemand beter af is door buiten de gemeentegrenzen ervaring op te doen, maak dit dan ook echt mogelijk en zorg voor een vergoeding van de gehele reiskosten. 

Veel inkomenszoekende hebben geen geld om dit zelf te betalen.

En laat mensen geen nutteloos werk doen wat niet bijdraagt aan hun persoonlijke groei. 

Het initiatief tot het vinden van een tegenprestatie kan zowel van de inkomenszoekende als van de gemeente uitgaan. Neem het huidige vrijwilligerswerk en andere activiteiten daarom mee als tegenprestatie. Dit is op dit moment helaas niet altijd de praktijk. Er wordt aan mensen verteld dat het vrijwilligerswerk dat ze zelf hebben gevonden niet meetelt als verplichte tegenprestatie.

Er zijn al meerdere partijen in Doesburg die geen dwang bij tegenprestatie willen.

Zie hiervoor op Doesburgdirect:

http://www.doesburgdirect.nl/pvda-doesburg-wil-geen…/

Frans van der Krul

PvdA Doesburg wil geen dwang bij tegenprestatie - DoesburgDirect.nl

Als het aan de PvdA ligt wordt niet iedereen in…

DOESBURGDIRECT.NL

October 20 2014

21:19

crowdfunding restaurant het strand Den Bosch

https://www.crowdaboutnow.nl/hetstrand  warm aanbevolen mensen, gewoon even meedoen 

September 25 2014

19:52
5368 4b70

De viaBurgerhuistafel , waar je vrijheid je verhaal kunt doen 

September 10 2014

15:28

Sociale wijkteams: egoloos hulpverlenen noodzakelijk | De wijk in

Sociale wijkteams zouden veel meer vanuit het principe van “egoloos hulpverlenen” moeten werken. Gert Schout, projectleider Eigen Kracht bij BOPZ van het VU medisch centrum, schrikt er soms van hoeveel verschillende teams er binnen een wijk opereren. “Een speciaal team voor kinderen, een team voor volwassenen, een FACT-team vanuit de GGZ, een FACT-team vanuit de verslavingszorg. Er ontstaat alweer snel een kluwen spaghetti van hulpverleners en hulpverlenersteams. Maar als we het hebben over één gezin, één plan, één regisseur, dan zou er inderdaad maar één regisseur moeten zijn, namelijk het gezin zélf”.

09:54

De ondertussenheid

Het was leuk om weer even bij seats2meet te zijn waar de meeste aanwezigen toekomstgericht bezig zijn , zoals je in de trendrede kunt lezen. Wat erg jammer is dat geen van de toekomst voorspellers in de gaten heeft dat voor zeker 2 miljoen mensen niks van hun visie bereikbaar is door de repressieve overheid die er alles aan gelegen is om te voorkomen dat mensen kansen grijpen om zichzelf uit het gedwongen maatschappelijk isolement te werken . Ook de dame van het Ministerie van Binnenlandse zaken die de trendwatchers uitnodigde een tijdje minister te worden niet. . Ik hoop dat de volgende trendrede ook aan dit aspect aandacht gaat besteden, anders komen we er echt niet. Gaan we met dit trieste feirt wel voortvarend aan de slag kunnen we snel een einde maken aan de in de trendrede gememoreerde ONDERTUSSENHEID. Tis wel bizar dat veel de zakenlijke klanten van Seats2meet de uitvoerders van het onderdrukkingsmodel zijn. Er is dus nog een wereld te winnen als dat besef doordringt

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl